If you are having troubles viewing this online portfolio, please take a peek at my PDF portfolio: CMYKate_portfolio2018